آغاز شیوه ای جدید از زندگی 

حکومت هوش مصنوعیشهرهای نوین،ادغام با طبیعتانسان خدا میشود