50.000 هزار تومان

آموزش مقدماتی طراحی مدارات الکترونیکی

سطح آموزش : مقدماتی

مدرس : علیرضا محمدی فخیم

پیش نیازهای این دوره : الکترونیک مقدماتی