50.000 هزار تومان

آموزش مقدماتی طراحی مدارات الکترونیکی

سطح آموزش :              مقدماتی

مدرس :                       علیرضا محمدی فخیم

پیش نیازهای این دوره : الکترونیک مقدماتی